Publikacijos

Publikuotų straipsnių sąrašas

 

1.     Deviatnikovaitė Ieva. Asmens teisės ir laisvės (teisinis statusas) Čekijos Respublikos pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Čekija – Lietuva, Lietuvos ir Čekijos draugijos taryba, 2005.

2.     Deviatnikovaitė Ieva. Parlamentinė kontrolė ir valdžių padalijimo principas. Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Seimo l-kla, 2006.

3.     Deviatnikovaitė Ieva ir Remigijus Kalašnykas. Parlamentinė kontrolė ir valdžių padalijimo principo įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Jurisprudencija, 2007 2 (92).

4.     Deviatnikovaitė Ieva ir Remigijus Kalašnykas. Kai kurių bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų taikymo ypatumai administruojant viešąjį saugumą.Jurisprudencija, 2007 4 (94).

5.     Deviatnikovaitė Ieva ir Remigijus Kalašnykas. Kategorijų kontrolė, valdžia ir socialinės technologijos turiningųjų požymių ypatumai teisėtumo užtikrinimo aplinkoje. Jurisprudencija, 2007 6 (96).

6.     Deviatnikovaitė Ieva. Čekijos ir Lietuvos konstitucinis procesas ir konstitucinės šių šalių tradicijos, Čekija – Lietuva, Lietuvos ir Čekijos draugijos taryba, 2007. (atsisiųsti).

7.     Deviatnikovaitė Ieva ir Andrejus Novikovas. Sabiedriskas kartibas nodrošinašana pašvaldibu teritorija. Jurista vards, 2008, Nr. 12 (517) (Latvija).

8.     Deviatnikovaitė Ieva. Administracinio poveikio priemonių taikymas kaip viena iš viešojo administravimo subjektų veiklos funkcijų. Jurisprudencija, 2008 3 (105). (atsisiųsti).

9.     Deviatnikovaitė Ieva. Nevaržomos rinkos dėsniai ir mūsų aktualijos: keletas pastebėjimų/ Publikacija “Lietuvos ryte” (atsisiųsti). 

10.  Deviatikovaitė Ieva, Bakaveckas Audrius. Independent Regulatory Agencies: Possibilities to Identify the Pecularities of their Activity and their Position in the System of Lithuanian Public Administration Bodies. Socialinių mokslų studijos, 2009. Nr. 3 (3).

11. Deviatnikovaitė, I. Nepriklausomos administravimo institucijos (Nezávislé správní orgány)  Čekijos Respublikoje. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2011 (6).

12. Deviatnikovaitė, I. JAV nepriklausomų institucijų konstitucingumas ir skiriamieji bruožai. Socialinių mokslų studijos, 2011 3 (4), p. 1497-1514.

13. Deviatnikovaitė, I., Žilinsnkas, T. Britų quango sąvoka, steigimo priežastys, klasifikacija ir kontrolė. Socialinių mokslų studijos, 2012 4 (1), p. 215-232.

Knygos

1. Deviatnikovaitė Ieva. Administracinė teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys. Justitia, 2009.

2. Deviatnikovaitė Ieva. Kompetencijos bylos Čekijoje ir teismingumo bylos Lietuvoje// Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai. Kolektyvinė monografija, skirta Lietuvos administracinių teismų dešimtečiui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010.

Alechnavičius,
A., Deviatnikovatė, I., Nepriklausomų administravimo institucijų steigimo
prielaidos ir administracinės justicijos vaidmuo, vykdant jų veiklos teisėtumo
kontrolę (lyginamieji aspektai). Žmogus,
teisinė valstybė ir administracinė jusiticija.
Mokslo studija, skirta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius, 2012, p. 700-734.